Algemene voorwaarden

1 DE KOOP VAN EEN BALLONTICKET BIJ BALLOON EXPERIENCE HOLLAND

 • Klanten kunnen een ticket bestellen via de mail, brief, whatsapp, telefonisch,  of via een van onze websites.
 • BALLOON EXPERIENCE HOLLAND bevestigt u de koop van een ticket via een bevestiging dat kan via de mail, brief , Whatsapp of Facebook message. Na de aankoop krijgt u binnen enkele dagen een Factuur, Ticket of een toegangsbewijs en de passagiers informatie
 • Bij bestelling kan direct een datum worden gereserveerd (via de website wordt dit later in de email met uw overlegd). In dat geval is annulering van de koop niet meer mogelijk.
 • Als nog geen datum voor een ballonvaart is gereserveerd (zie art. 2) kan de klant de koop binnen 7 werkdagen na factuurdatum kosteloos annuleren door het ballonticket terug te zenden aan BALLOON EXPERIENCE HOLLAND(waarbij het uit oogpunt van bewijs aanbeveling verdient dit aangetekend te doen) en daarin in ieder geval het ticketnummer te noemen.
 • Reservering van een Ballonvaart
  • Met een Ticket kunt u een Ballonvaart reserveren bij Balloon Experience Holland
  • Balloon Experience Holland bevestigd de Reservering via Mail, whatsapp, facebook of website.
  • Een ballonvaart kan niet kosteloos worden geannuleerd.
  • Tot 72 uur van te voren kan u de ballonvaart verzeten voor een bedrag van €25 euro per passagiers. De klant krijgt hier een factuur van. Vanaf het moment dat u de vaart annuleerd is u ticket weer een jaar geldig.
  • Binnen het termijn van 72 uur een vaart verzetten voor de gereserveerde vlucht / datum is niet mogelijk. Met u ticket kunt u dan ook geen ballonvaart meer maken.
  • BALLOON EXPERIENCE HOLLAND kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weer) omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitsel ter beoordeling van de ballonvoeder. In dat geval vindt er geen schade vergoeding of terug betalling van de prijs plaats. De klant kan een nieuwe datum voor de ballonvaart reserveren.
  • De Ballonvaart ticket vervalt 2 jaar na uitgifte. De datum van uitgifte wordt op de ticket vermeldt. Na het verloop van deze ticket kunt u geen reservering of ballonvaart meer maken met deze ticket. Een verlopen ballonticket geeft geen recht op enigerlei vergoeding.
  • Tenzij anders dan overeengekomen stijgen we altijd op vanaf een van de vaste Startlocaties van BALLOON EXPERIENCE HOLLAND. Op het verzoek kunnen we een andere opstijglocatie worden gebruikt
  • De Ballonvoeder houdt altijd het recht om te allen tijde de startlocatie te wijzigen. Dit in verband met een gegarandeerde veilige ballonvaart vanaf de startlocatie
 • DE UITVOERING VAN DE BALLONVAART
 • BALLOON EXPERIENCE HOLLAND zal de ballonvaart professioneel, zorgvuldig en met inachtneming van de toepasselijke wet en regelgeving uitvoeren.
 • Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van de metrologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders gaat dan verwacht. Een opgave van lengte aard of bezienswaardigheden is altijd een schatting en op ideale omstandigheden. Hier kunnen geen rechten worden uit ontleent
 • BALLOON EXPERIENCE HOLLAND kan op het allerlaaste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers) omstandigeheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is ter beoordeling van de ballonvoeder.
 • BALLOON EXPERIENCE HOLLAND heeft het recht u vaart te annuleren als die 24 uur van te voren niet voor 70% verkocht is. Wel wordt u ticket vanaf dit moment een jaar verlengt.

Het recht om met een ballonticket een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen :            

 A als de klant niet of tijdig verschijnt op de afgesproken plek of locatie die naar hem is gestuurd via de mail of Whatsapp/SMS.

 

B als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldig ticketbewijs en of een reserveringsformulier kan aantonen en overhandigen.

 

C als u zich niet aan de richtlijnen van de veiligheidskaart (passagiersbriefing) houdt.

 

D als u Drugs alcohol of andere verdovende middelen op heeft of bij u heeft.

 

E als de administartie van BALLON EXPERIENCE HOLLAND een streng vermoeden heeft dat u nog niet betaald heeft. En de klant niet op dat moment geen overtuigend bewijs heeft van betaling kan overhandigen. In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De ballonticket verliest geldigheid.

 

 • U de klant (deelnemer van de vaart ) dient zich te houden aan de veiligheidsinstructie’s en de opgelegde Instructie’s van het personeel van BALLOON EXPERIENCE HOLLAND Dit geldt voor tijdens en na de ballonvaart.
 • Tijdens de gehele ballonvaart van aankomst bij het startveld tot het afscheid bent u ZELF verantwoordelijk voor diefstal verlies of lichte verwondingen ( schrammetjes schaven stoten roet en schroeischade aan kleding door onder andere de brander of het verlies of besmeurd raken van persoonlijke eigendommen kleding camera telefoon o.a. Dit is allemaal op eigen risico
 • Een ticket kunt u niet wisselen tegen kontanten
 • Betaling
 • Betaling van de factuur bent u ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt. De klant koopt een ballonticket en geen ballonvaart.
 • Betaling van facturen dient plaats te vinden 5 dagen na de factuurdatum en iedergeval 1 werkdag voor de ballonvaart
 •  Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per 4 weken. Bij de eerste aanmaning word €25,- administratie kosten in rekening gebracht. Als Balloon Experience Holland de incasso van de vordering uit handen gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van €125,-
 • Betaling strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.
 • Klachten en geschillen

5.1. Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de directie van Balloon Experience Holland schriftelijk een klacht indienen. De directie zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.
5.2. Indien in de visie van de klant de klacht niet bevredigend is opgelost, kan de klant binnen 14 dagen na de dagtekening van het antwoord van de directie als bedoeld in art. 5.1. een klacht indienen bij het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart afd. ballonvaren.
5.3. Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.
5.4. Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 1 maand na het voorval waarover wordt geklaagd.
5.5. Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na de factuurdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.
5.6. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten.

× Heb je een vraag?